Bestum Vel spiller inn til Oslo Høyre

Bestum Vel har spilt inn tre forslag til Oslo Høyres program for 2019-2023. Våre innspill kan du lese under.

Bestum Vel er takknemlig for denne anledningen til å gi innspill til Oslo Høyres program for perioden 2019-2023. Programkomiteen må gjerne ta kontakt dersom det skulle være ønskelig å med utfyllende kommentarer til de sakene vi tar opp, eller dersom komiteen skulle ha andre spørsmål om utviklingen i vår bydel.

Nedenfor følger våre innspill i saker som er spesielt prioritert av Bestum Vel:

Trafikkstøy
Vårt område er sterkt utsatt for trafikkstøy, både fra jernbane og E-18. Strekningen Skøyen-Lysaker har den nest største trafikktettheten i Norge. Dette er et meget tett befolket område hvor det bør treffes støyreduserende tiltak - også hvor forurensningsforskriftens grenseverdi i utgangspunktet ikke er funnet overskredet. I flere støymålinger, senest fra 2015 at en rekke boliger har et støynivå som overskrider tiltaksgrensen. Vi mottar stadig klager fra beboere i området som ikke kan ha åpne vinduer om sommeren, enn mindre bruke uteområdene. Etter at den siste målingen ble gjennomført, har trafikken økt ytterligere. Dette gjelder både person, -og godstrafikk, herunder godstrafikk omnatten. Det er også lagt en sporveksel nederst i Vennersborgveien. Vi har fått opplyst at sporveksler har et straffetillegg på +6db for en 10 meters strekning. Det er viktig å understreke at på grunn av det store antall boliger som ligger over grensen for tiltak, samt en rekke boliger som ligger like under denne grensen, bør det tas generelle tiltak som kan komme flere til gode.

Oslo høyre.jpeg

Oslo Høyre har et ambisiøst program for perioden 2015-2019, om bl.a. å bli verdens mest miljøvennlige storby, hvor bekjempelse av støy bør
være et viktig tiltak:

  • Oslo Høyre bør arbeide for at Bane Nor snarlig utarbeider en konkret plan for støyreduserende tiltak mellom Skøyen og Lysaker, herunder bygging av støyskjerm.
  • Det må bygges lokk over E-18 mellom Skøyen og Lysaker.

Kulturminner
I programmet for 2015-2019 heter det bl.a. at man "I større grad ta i bruk historiske bygg til kulturformål – det gjelder bygg som er i kommunal eie og som ikke er i bruk eller står forlatt". Vækerø politistasjon er et slikt bygg. Det ble bygget i perioden 1890-92 og bygningen er i laftet nasjonalromantisk stil. Til hovedbygningen er det bl.a. uthus med to fengselsceller hvorav den ene er mer eller mindre i original stand. Bygningene er imidlertid utsatt for et sterkt forfall og
snarlige tiltak er nødvendig for å redde denne delen av områdets kulturhistorie.

  • Vi ber Oslo Høyre programfeste at man vil sette i stand Vækerø politistasjon slik at den kan komme til nytte for bydelens befolkning.

Grønn byutvikling
Høyres program for 2015-2019 har et eget kapittel om «Grønn byutvikling». Blant tiltakene som omtales i dette kapitlet er:

  • Ta vare på de sammenhengende småhusområdene som Oslo ennå har, Småhusplanen gir viktige rammer for fortetting i fremtiden
  • Gjennomføre trafikkanalyser i småhusområdene for å sikre trygg avvikling av gjennomfartstrafikk.

Vårt område har de siste årene gjennomgått en omfattende fortetting, som har gitt økt trafikk og annet pres på infrastrukturen. Å bevare Oslos småhusbebyggelse er helt sentralt for å videreutvikle byens særpreg, med varierte boligmiljøer. Presset på vårt område vil øke ytterligere ved at Vækerø i kommuneplanen 2015 er utpekt som «prioritert stasjonsnært område». Som kjent har konflikter mellom konsekvensene av fortetting på den ene siden og ønsket om å bevare etablerte bomiljøer på den andre, i økende grad blitt synliggjort de siste årene.

  • Vi ber om at Oslo Høyre forsterker innsatsen for å bevare de småhusområdene Oslo ennå her

 

 

Copyright © 2023. Bestum Vel. | Org.nr. 917 145 652 | Design og programmering Ørnulf Bratlie